MEMBRES DEL CONSELL

Web: http://www.casalcatalalosangeles.org/

E-mail de contacte general: info@casalcatalalosangeles.org

Pere Garriga (President): pcgarriga@cs.com

Carme Roig (Vicepresidenta): carma.roig1@gmail.com

Joaquim Vallvé (Secretari, Secretary): hvallve@yahoo.com

Anna Torrents (Tresorera, Treasurer): torrents.anna@gmail.com

Anna Batet (Relacions Públiques, Public Relations): anna_batet@cox.net

Marius Cucurny (Cultura, Culture): mcpx@tierra-institute.org

Montse Jason (Activitats Socials, Social Activities): montsefj@earthlink.net

Ornella Torralba (Web-Butlletí, Web-Boletin): ornellatorralba@gmail.com

Elisa de Val (Vocal): elideval@gmail.com

Laia Vicens Fuste (Vocal): laiavicensfuste@hotmail.com

Norma Cristina Lemoine (Vocal): nclemoine@sbcglobal.net