MEMBRES DEL CONSELL

Web: http://www.casalcatalalosangeles.org/

E-mail de contacte general: info@casalcatalalosangeles.org


Ignasi Mas (President): sowjon@gmail.com

Pere Garriga (Vice President): pcgarriga@cs.com

Joaquim Vallvé (Secretari): hvallve@yahoo.com

Anna Torrents (Tresorera): torrents.anna@gmail.com

Carme Roig (Xarxes Socials i RRPP): carma.roig1@gmail.com

Anna Fusté (Cultura i Activitats Socials): latatana@hotmail.com

Ornel·la Torralba (Web): ornellatorralba@gmail.com

Montse Jason (Vocal 1): jasonmontse36@gmail.com

Norma Vargas (Vocal 2): nclemoine@sbcglobal.net

Màrius Cucurny (Vocal 3): mcucurny@cccd.edu


Laia Vicens (Cau): laiavicensfuste@hotmail.com